Birimler ve Görevleri

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
HAKAN COŞAR
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgisi eklenmedi.

GÖREV VE YETKİLER

Müdürlüğümüz ilçemiz belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde yapılmakta olan her türlü binanın su basman kotu düzenlemesi, zemin etüt raporlarının kontrolü, proje kontrolleri, ve inşaat ruhsatlarının verilmesi, temel vizesi-su basman vizesi yapılması, yapı kullanma keşifleri, binaların asansör kalorifer kontrollerinin yapılarak raporlarının düzenlenmesi, bunlara istinaden binalara yapı kullanma izni, su ve elektrik abonesi verilmesi bunlarla birlikte mimar mühendis kayıtlarının tutulması, encümen kararlarının takibi, işyeri açma ruhsatları ile ilgili olarak zabıtanın bilgilendirilmesi,Zabıtanın İmar ve sağlıkla ilgili ve diğer vs… görevleriniiçeren konularında, Zabıta Amirliği ile Fen işleri Müdürlüğü birimlerince koordineli olarak çalışmalar yapmak.Sağlıkla il baz istasyonları reklam amaçlı totem vs. konulması işlemlerinde gelir şefliği ile koordineli olarak çalışılması;

Ruhsat almadan inşaatına başlanılan yerlerin tespiti, inşaatı devam eden binaların ruhsat ve projesine uygun yapılıp yapılmadığının denetimi, kurumlardan ve vatandaşlardan gelen şikâyetlerin yerinde incelenerek çözümlenmesi, yasal süresi içerisinde ruhsat almayanlarla ilgili savcılığa intikal eden işlemlerin yürütülmesi ve iş bitirme belgeleri düzenlemesi;

Belediyemiz sınırları içinde mevcut bulunan yapıların adresleri belirlenerek bina cetvellerine ve numarataj paftalarına işlenmekte; Belediye sınırları içerisinde inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izni alan yapılara belirlenen adresler doğrultusunda kapı numaraları verilmekte, cadde sokaklar ile binalardaki eksik levha ve kapı numaralarının hazırlanarak yerlerine takılması; adres ile ilgili bilgilerin ilgili kişi ve kurumlara verilmesi veya bildirilmesi ayrıca yıl içerisinde yapılan değişikliklerin başta Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı olmak üzere ilgili birimler ile diğer resmi kurumlara bildirilmesi işlemleri;

Gelen talepler doğrultusunda ilave ve mevzi imar planları yapılmakta ayrıca imar durumu ve imar tadilatları ile ilgili evraklar hazırlanmakta ayrıca mahkeme, kurum ve kuruluşlara istekleri doğrultusunda imar durumu, bilgi ve belge hazırlanmaktadır.

İlçemiz belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunan terkedilmiş ve harabe durumdaki yapılar için maili inhidam raporu düzenleyerek yıkım işlemleri gerçekleştirmek,ayrıca vatandaşların; kurumların şikayetleri ve müdürlüğümüzün tespitleriyle belirlenen imara aykırı olarak yapılmış garaj, müştemilat vs. gibi yerler bir program dahilinde yıkmaktır.
Fen İşleri Müdürlüğü
AHMET AKBULUT
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgisi eklenmedi.

GÖREV VE YETKİLER

Müdürlüğünün çalışmalarına göre, düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlamak ve Başkanlığının onayına sunmak.
Müdürlükçe her yıl hazırlanan çalışma programının ışığı altında bütçe teklifini hazırlamak, tahsis ve harcamaların bütçe ve program gereklerine uygun biçimde hesaplarını tutmak.
Başkanlıkça onaylanmış çalışma programlarının gerçekleşmesi için gereken malzeme, gereç, yedek parça ve öteki bütün ihtiyaçları temin etmek, zamanında ve istenilen yerde bulundurulmasını sağlayacak tedbirleri almak.
Belediye sınırları içerisinde ve mücavir sahalarda imar planları gereğince, yeni yollar açmak, bunun için de gerekli proje, keşif, ön hazırlıklarını yapmak, onaylamak veya onaylatmak, bu amaçla kamulaştırmalar için gereken ön işlemleri yapmak, önemine göre alt yapısı biten yolların çeşitli usullerden biri ile kaplamasını yapmak.
Yol kaplama çalışmaları için gerekli asfalt sağlamak, ihtiyaca göre terkibini yapmak.
5393 Sayılı yasa kapsamında ve Belediyemiz uhdesinde bulunan yolların, asfalt ve sanat yapılarının, tesislerin ilk yapıldıkları veya sonradan ıslah edildikleri standartta tutulmalarını ve güvenlikle kullanılmalarını sağlayacak şekilde sürekli bakım ve onarımlarını yapmak ve bunların yapımı, onarımı ve diğer hususlar hakkında teknik esaslarla vasıf ve şartların değiştirilmesi yada ilavesi için başkanlığa teklifte bulunmak.
Belediyenin taş, mıcır ve kum ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeteri kadar taş ve kum ocağı işletmek.
Fen İşleri bünyesinde mevcut veya sonradan açılacak çeşitli atölyelerin verimli ve ekonomik olarak çalışmalarını düzenlemek ve takip etmek.
Müdürlüğe ait motorlu araçların ihtiyaca hizmetin gereklerine göre sevk ve idare etmek.
Yapım ve bakım malzemelerinin ambarlanmasını ve iyi kullanılmasını sağlamak.
Özel kişi ve kuruluşlardan alınan asfalt malzemelerininihtiyaçlı yerlere göre serimininplanlanmasını yapmak.

YAPI VE RUHSATLANDIRMA
Belediyeye ait binaların yapım, bakım, onarım, tamirat ve tadilat uygulamalarını yapmak yada ihale ile yaptırmak.
Bedeli belediye tarafından karşılanan ve ihale suretiyle yaptırılması düşünülen her türlü işin ilgili mevzuat ve hükümlere göre keşiflerine hazırlamak,
Kontrollük hizmetlerini yapmak, hakediş ve kesin hesaplarını düzenleyerek banlarla ilgili tüm işlemleri takip ederek sonuçlandırmak,
Başkanlık Makamınca yapılması istenen işlere ait her türlü etüd, plan, proje, keşif ve ihale dosyaları hazırlamak, takiplerini yapmak,
Teknik konularda Başkanlık Makamına yardımcı olmak,

PARK VE BAHÇELER
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü, imrenilen Yeşil Suşehri'ni oluşturmak için yoğun çalışmalar sergilemektedir. Belediyemiz sınırları içerisinde kişi başına düşen aktif ve pasif yeşil alan miktarının sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent olma yolunda yeterliliğini sağlayarak; insanların daha rahat ve sağlıklı ortamlarda dinlenmelerine olanak tanıyacak alanlar yaratmak müdürlüğümüzün temel amacını oluşturmaktadır.
İmar planında park, çocuk oyun alanı, yeşil alan olarak belirtilen açık-yeşil alanların peyzaj projelerinin hazırlanması, projeleri tamamlanan alanların yapılmasını veya ihale yoluyla yaptırılmasını sağlamak ve bu alanlara bitkisel peyzaj projesi dahilinde gerekli bitkisel materyali temin etmek,
Mevcut park ve çocuk oyun alanlarının bakım ve onarımını sağlamak,
Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan refüj, kavşak ve yollarınbitkilendirilmesi, bakımını ve onarımını yapmak,
Kent estetiğinin önemli öğelerinde olan şehir mobilyalarının temin ve tanzimini sağlamak,
Şehri görsel bakımdan zenginleştirecek olan çiçeklik, havuz gibi uygulamaları yapmaktır.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
EROL ŞAHİN
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgisi eklenmedi.

GÖREV VE YETKİLER

MİSYONUMUZ:

Öncü uygulamalarla kent insanının kültürel ve sosyal gelişimini sağlamak; bilgiye dayalı yüksek standartta hizmet üretmektir.

VİZYONUMUZ:

Kent genelinde gerçekleştirilecek Kültürel ve Sosyal etkinliklerle kentlilik bilinci oluşturmak, hemşehrilerimizin yaşadığımız yüzyılın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanmış, Kültürel ve Sosyal açıdan gelişen, kendisine güvenen, yaşadığı yerin ve toplumun sorunları ile ilgilenen duyarlı bireyler haline gelmesine katkı sağlamaktır.

STRATEJİK AMAÇLAR

1- Aileyi ekonomik ve sosyal yönden koruyup desteklemek ve kadınların sosyal, bedensel, ruhsal, mesleki ve kültürel yönden gelişmesine katkıda bulunmak,
2- Sosyal, kültürel, sanatsal ve turistik içerikli programlar uygulayarak kentlilerin serbest zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmek, kentsel bütünleşmeye katkıda bulunmak ve kentlileşme sürecine hız kazandırmak,
3- Kentlilerde vatandaşlık, çevre, barış, dostluk ve dayanışma bilincini geliştirici çalışmalar yapmak,
4-Suşehri ’ndeki tarihi ve kültürel değerleri korumak ve ekonomik potansiyeli desteklemek amacıyla kermes, sergi, fuar, panayır, gösteri, seminer, konferans, sempozyum, yarışma, müzik ve eğlence programları düzenlemek,
5- Yaygın mesleki ve teknik eğitim programları uygulayarak Suşehrilileri çeşitli alanlarda bilgi, beceri ve meslek sahibi yapmaktır.

İLKE VE DEĞERLERİMİZ

Faaliyetlerimizin yerindelik, planlılık, etkinlik, verimlilik, zamanlılık, saydamlık, hesap verebilirlik, kalite, işbirliği, sürekli iyileştirme, kesintisiz iletişim, halka yakınlık, çalışanların mutluluğu, çevreye, topluma ve insana saygı ilkeleri çerçevesinde yürütülmesi esastır.

HEDEFLERİMİZ

1- Kadının ve ailenin korunması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için uzun, orta ve kısa vadeli plan ve programlar hazırlamak,
2- Millî, manevî, tarihî, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek,
3- Kentlilerin çağımızın bilimsel, teknolojik, ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerine uyumlarını sağlayıcı eğitim imkânları hazırlamak,
4- Yöresel özelliklere ve ihtiyaçlara göre eğitim-öğretim, üretim, istihdam, pazarlama ve örgütlenmeye yönelik çalışmalar yapmak
Temizlik İşleri Müdürlüğü
BEYTULLAH GÜRBÜZ
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgisi eklenmedi.

Görev ve yetki bilgisi eklenmedi.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü
SAMET CAN BEKTAŞ
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgisi eklenmedi.

GÖREV VE YETKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu yönetmeliğin amacı, Suşehri Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1)Bu yönetmelik, Suşehri Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün çalışma usul ve esasları ile görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu yönetmelikte:
a)Başkanlık:Suşehri Belediye Başkanlığını,
b)Belediye:Suşehri Belediyesini,
c)Meclis:Suşehri Belediye Meclisini
ç)Belediye Başkanı :Suşehri Belediye Başkanını,
d)Müdür:Destek Hizmetleri Müdürünü,
e)Müdürlük:Destek Hizmetleri Müdürlüğünü,
f)Personel:Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görevli tüm personeli ifade eder.

Teşkilat Yapısı
MADDE 5 – Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı’nın mevzuatla belirlenen görev ve yetkilerinin kullanılması için gerekli çalışmaları yapmakla beraber, merkez ve diğer hizmet binalarının; güvenliğinin sağlanması, bakım onarım işlerinin yapılması, su-elektrik-ısınma ve iletişim hizmetlerinde devamlılığın sağlanması, birim müdürlüklerinin isteği doğrultusunda mal ve hizmet satın alınması, ihale işlemlerinin yapılması, hizmetlerini yürütmek amacıyla oluşturulmuş bir müdürlüktür. Bu çalışmalar aşağıdaki personel eliyle yürütülür:
a)Destek Hizmetleri Müdürü
b)Birim Şefleri
c)Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi
d)Memurlar
e)Memur Personel bulunmadığında, görevlendirme suretiyle kadrolu işçiler tarafından yapılabilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Çalışma Esaslar
Müdürün Görev, yetki ve Sorumlulukları
MADDE 6 –
a)Belediyemiz müdürlüklerinin ortak nitelikteki yönetimi ile ilgili görevleri yerine getirmekten,
b)Kamu İhale Kanunu, Devlet İhale Kanunu, Muhasebei Umumiye Kanunu, Sayıştay Kanunu, Başkanlık ve ilgili bakanlıkların genelge, bildiri ve prensip kararları, talimatlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde yöneticilik görevini yerine getirmekten,
c)Müdürlüğün çalışma alanı ile ilgili mevzuatı takip etmek ve mevzuatı uygulamaktan,
d)Müdürlüğün faaliyetlerle ilgili başkanlık makamının istemiş olduğu faaliyet raporlarını araştırma ve inceleme yaparak hazırlamaktan,
e)Müdürlüğün çalışma ve usullerini gözden geçirerek müdürlüğe bağlı personelin görevlerini yerine getirmeleri için yetkisi içinde önlemleri almak, yetkisini aşan hususlarda üst makamlara bu konuda bilgi vermek, çalışmaları planlamak ve programlamak, çalışmaların bu programlarca yürütülmesini sağlamaktan,
f)Gerektiği zamanlarda faaliyetlerle ilgili toplantılar düzenleyip emrindeki personele açıklamalarda bulunmaktan,
g)Başkanlık Makamınca düzenlenecek toplantılara katılmak, istenilen bilgileri vermek ve gerekli emirleri almaktan,
h)Müdürlükte yapılan işlemler ve kullanılan formların geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak, başkanlık makamı görüşleri ve ilgili mevzuat hükümlerine göre gereken değişiklikleri yapmaktan,
i)Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, başkanlık makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, önlem alma ve uygulama yetkisinden,
j)Müdürlüğün işlevlerin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni önlemlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık makamına önerilerde bulunma yetkisinden,
k)Müdürlük yazışmalarında 1.derece imza yetkisinden,
l)Disiplin amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezaları verme yetkisinden,
m)Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma ve rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisinden,
n)Başkanlık Makamının onayını alarak amir veya sorumluları görevlendirme yetkisinden,
o)Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan personelin yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemlerin alınmasından,
p)Personelin gizli sicillerini düzenlemek ve her türlü özlük ve sosyal haklarının izlenmesinden,
q)Müdürlükteki kadro ve personel durumu ve işin yoğunluk derecesini dikkate alarak mevcut birimler ile kurulacak birimler için kadro talebinde bulunmak, Başkanlık Makamının onayını alarak birkaç birimin görevini gerektiğinde bir tek birime bağlamaktan,
r)Konusu ile ilgili faaliyet raporu hazırlamak.
s)Faaliyetler ile ilgili plan,proje hazırlamak ve hazırlananları Başkanlık onayına sunmak.
t)Müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurmaktan,
u)Başkanlıkça onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzemeyi sağlamaktan,
v)Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak, personelle belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmekten,
w)Harcama yetkilisi olarak, müdürlüğün bütçesini ve programlarını hazırlamaktan
x)Müdürlüğün stratejik plan ve performans programındaki ilgili hedefleri gerçekleştirmekten,
y)Belediye mevzuatı, diğer mevzuatlar ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki, Çalışma ve Esasları
Satınalma Şefliğinin Görevleri
MADDE 7 – Kamu İhale Kurumunun belirlediği senelik limitler çerçevesinde harcama birim müdürlüklerinden gelen istekleri;
a)Piyasa araştırması yaparak 4734 sayılı K.İ.Kanununun uygun maddeleri çerçevesinde doğrudan temin veya ihale yoluyla temininin,
b)Alımı yapılan mal/hizmet alımı dosyalarını hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesini,
c)Alınan demirbaş malzemelerinin kayıtlarının tutulmasını,
d)Temin edilen tüketim malzemelerinin ambarda muhafazasını ve müdürlüklerden gelen talep doğrultusunda çıktısının yapılmasını,
e)Hazırlanan her dosyanın örneğinin satınalma şefliğinde muhafazasını,
f)Belediyemizde ekonomik ömrünü tamamlayarak hurdaya çıkan araçların ve iş makinelerinin 4734 sayılı K.İ.K.’nun uygun maddesi çerçevesinde satın alınmalarının yapılmasını,sağlar.

İdari İşler Şefliğinin Görevleri
MADDE 8 –
a)Merkez ve ek hizmet binalarının temizlik ve güvenlik hizmetlerinin yapılmasını,
b)Birim müdürlüklerinin genel haberleşme ve santral hizmetlerini,
c)Hizmetin aksamaması için elektrik, su ve doğalgaz sistemlerinin devamlılığı,
d)Merkez ve ek hizmet binalarında kullanılan demirbaş malzemelerinin yıllık bakım sözleşmesinin yapılmasını,
e)İlçe sınırları içerisindeki okullar, sivil toplum örgütleri, resmi kurumlara ait özel günler ile ulusal bayramlarda sürekli süsleme, afişleme işleri ve ses düzeninin kurulmasını, sağlar.

Şeflerin Görevleri
MADDE 9 –
a)Bürodaki işlerin yasa ve yönetmelikler, Başkanlık ve Müdürlük talimatlarına uygun eksiksiz ve gecikmesiz olarak yapılmasını ve bu amaçla memurların eğitimini sağlamaktan,
b)Müdürün herhangi bir sebeple bulunmadığı zamanlarda müdürün görevlerini yürütmekten,
c)Memur ve işçilerin görev bölümünü yapmaktan ve personelin devamlılığını sağlamaktan,
d)Personele havale edilen evraklarla ilgili olarak yapılan işleri kontrol etmekten, işlemlerin eksiksiz ve zamanında yapılmasından,
e)Müdür tarafından teknik ve idari konularda verilen görevleri yerine getirmekten,
f)Müdürlükte kendisine bağlı memur ve personeli denetlemek ve bunların talimat, bildiri ve genelgeler çerçevesinde en randımanlı bir şekilde çalışmasını sağlamaktan,
g)Müdürlüğüne bağlı memur ve personelin çalışmalarını takip ve kontrol etmekten,
h)Müdürlük içi birimlerde çalışan personelin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme, disiplin, takdirname, ödül, yer değiştirme gibi personel işlemleri için müdüre öneride bulunmaktan,
i)Belediye mevzuatı, diğer mevzuatlar ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden müdürüne karşı sorumludur.

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin Görevleri
MADDE 10 –
a)Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri harcama birimince edinilen taşınırları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek,
b)Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri muayene ve kabul işlemleri derhal yapılmayan taşınırları kontrol ederek teslim almak bu şekilde alınan taşınırların kesin girişleri yapılmadan kullanıma verilmesini önlemekle,
c)Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemekle kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim dönemi hesabını hazırlayarak harcama yetkilisine sunmakla,
d)Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri tüketime veya kullanıma verilen taşınırları ilgililere teslim etmekle,
e)Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı koruması için gerekli tedbirleri almak veya alınmasını sağlamakla,
f)Ambarlarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmekle,
g)Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmekle,
h)Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmakla,
i)Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasını yapmak ve harcama yetkilisine öneride bulunmakla,
j)Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmakla,
k)Yetkililerce verilecek diğer işleri yapmakla görevlidir.

Memur ve İşçilerin Görevleri
MADDE 11 – Üstlerinin yaptığı görev bölümüyle kendilerine yöneltilen işleri konuya uygun olarak tam ve zamanında yapmakla sorumludurlar. Müdürlüğün iç ve dış yazışmalarını hazırlar ve takip ederler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Son Hükümler
MADDE 12 – Bu yönetmelik, Suşehri Belediye Meclisi’nce kabulü ve yayımı ile yürürlüğe girer.
MADDE 13 – Bu yönetmelik hükümlerini, Belediye Başkanı yürütür.
Mali Hizmetleri Müdürlüğü
MUSTAFA GÜNGÖR
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgisi eklenmedi.

Görev ve Yetki bilgisi eklenmedi.

Yazı İşleri Müdürlüğü
YAKUT DURAN
ÖZGEÇMİŞ

15.04.1964 Suşehri doğumlu. İlk, orta ve lise tahsilini 1980-81 yılında tamamlayarak Suşehri lise matematik bölümünden mezun oldu.1988 yılında Suşehri Belediye Başkanlığında Tahakkuk Memuru olarak işe başladı.1990 yılında Muhasip Yardımcılığı,1998 yılında Hesap İşleri Müdürlüğüne, 2009 yılından boş bulunan Yazı İşleri Müdürlüğüne atandı. Halen Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapmaktadır. Evli , 1 erkek 2 kız çocuk babasıdır. 2 yıllık İşletme mezunu olup, orta derecede Almanca bilmektedir.

GÖREV VE YETKİLER

Belediyemizin karar organları olan Meclis ve Encümen toplantılarının, 5393 sayılı Belediye Kanunu uyarıncadüzenlenmesi, alınan kararları ilgili müdürlüklere ileterek uygulanmasını sağlamak,Belediyemiz adına gelen veya posta ile gönderilen evrak ile dilekçeleri teslim alarak havale ve yazışmalarını yapmak görevli merciye, kişi veya ilgili birimlere dağıtıp ulaştırmak, Belediyemizin diğer kurum vekuruluşlar ile şahıslarla olanyazışmalarının dağıtım ve takibini yapmak, fotokopi ve baskı hizmetlerini yürütmek,Yazı İşleri Müdürlüğü’nün görev alanı içerisine girmektedir.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
YUSUF DEMİRCİ
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgisi eklenmedi.

GÖREV VE YETKİLER

Personel Müdürlüğümüz, 4857 sayılı İş Kanunu, 5393 sayılı Belediye Yasası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile personel hareketlerini içine alanve Belediyemizidolaylıolarakilgilendirendiğeryasaların hükümleridoğrultusunda personelimizin hertürlühakveçıkarlarınıtakipederek, üzerine düşen görevleri Başkanlık adına yürüten birimdir.
Zabıta Amirliği
FERHAT MURAT YEĞİN
ÖZGEÇMİŞ

17.03.1968 Suşehri doğumlu, İlk Orta ve Lise tahsilini 1984-85 yılında tamamlayarak Suşehri Ticaret Lisesinden mezun oldu. 14.01.1998 yılında Belediyenin açtığı sınavla Belediye Zabıta memurluğunu kazanarak işe başladı. 29.06.2006 yılında Timur Karabal Meslek Yüksek Okulu İşletme bölümünden mezun oldu. 28.02.2011 tarihinde Zabıta Amirliği kadrosuna atandı. Halen Suşehri Belediyesinde Zabıta Amiri olarak görev yapmaktadır. Evli 1 erkek 2 kız çocuk babasıdır.

GÖREV VE YETKİLER

a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri;
1) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
2) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak.
3) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,
4) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.
5) Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak.
6) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek.
7) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.
8) 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.
9) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.
10) 28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak.
11) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/7/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak.12) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.
13) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.
14) 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.
15) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.
16) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,
17) 12/9/1960 tarihli ve 80 sayılı 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanun, 24/6/1995 tarihli ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre verilmiş bulunan sanat ve ticaretten men cezalarını yerine getirmek ve hal dışında toptan satışlara mani olmak.
18) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.
19) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.
20) 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.
21) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.
22) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.
23) 13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.
24) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek.
25) Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.

b) İmar ile ilgili görevleri;
1) Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.
2) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak.
3) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.
4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek.

c) Sağlık ile ilgili görevleri;
1) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak
2) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.
3) İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek
4) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek.
5) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.
6) Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek.
7) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek.
8) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
9) 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.
10) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak.
11) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.
12) İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.

ç) Trafikle ilgili görevleri;
1) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek.
2) Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek.
3) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak.
4) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek,
5) Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak
6) Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek
7) Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek

d) Yardım görevleri;
1) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak.
2) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
3) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.
İtfaiye Amirliği
YALÇIN ALİ KIRILMAZ
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgisi eklenmedi.

GÖREV VE YETKİLER

a) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,
b) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak,
c) Su baskınlarına müdahale etmek,
ç) Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,
d) 12/6/2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak,
e) 5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak,
f) Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,
g) Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak,
ğ) Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek,
h) Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,
ı) Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,
i) İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek,
j) İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek,
k) Belediye başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.