SUŞEHRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI (ZABITA AMİRLİĞİ) BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

SUŞEHRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(ZABITA AMİRLİĞİ)

 

BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI
 UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç, Kapsam, Tanımlar, Hukuki dayanak

 

Amaç

 

MADDE-1           

 

Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanun’unun 15 inci maddesinin (b) bendine göre Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek maçıyla hazırlanmıştır.

kapsam

 

MADDE-2           

Bu yönetmelik, Suşehri Belediyesi yetki sınırları içerisindeki tüm kent halkını, kent halkına hizmet veren tüm belediye birimlerini, kent halkına hizmet sunan ve belediyenin ruhsatına tabi olarak çalışan tüm müesseseleri ve çalışanları, herhangi bir müesseseye bağlı olmaksızın hizmet gören kişileri kapsar.

 

Tanımlar

MADDE-3         

Bu yönetmelik kapsamında;

a)      Belediye : Suşehri Belediyesi' ni

b)      Belediye Başkanı : Suşehri Belediye Başkanı’nı

c)      Belediye Meclisi : Suşehri Belediye Meclisi’ni

d)     Belediye Encümeni : Suşehri Belediyesi Encümeni' ni

e)      Belediye Zabıtası : Suşehri Belediyesi Zabıtası' nı ifade eder.

 

Hukuki dayanak

 

MADDE-4        Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanun’unun 15 inci maddesinin (b) bendine dayanılarak;

 

Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15.maddesinin (b) bendine, 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye hakkında 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanun ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

BELEDİYE ZABITASININ UYGULAMADAKİ HUKUKİ DAYANAKLARI

 

2709 Sayılı T.C. Anayasası

775 Sayılı Gecekondu Kanunu

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun

1593 Sayılı Umumi Hıfsısıhha Kanunu

7201 Sayılı Tebligat Kanunu

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu

3194 Sayılı İmar Kanunu

3621 Sayılı Kıyı Kanunu

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu

2872 Sayılı Çevre Kanunu

394 Sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun

2463 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Hakkında Kanun

5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ve 27/8/2004 tarihli ve 25566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik.

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu.

3285 Sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu.

6183 Sayılı Amma Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun.

3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu.

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu.

2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun.

2893 Sayılı Bayrak Kanunu.

4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun

552 Sayılı Yaş Sebze ve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında K.H.K.

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu.

7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle yapılacak Yardımlara Dair Kanun.

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu.

2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu.

5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu kanuna göre çıkarılan 31.07.2006 Tarih ve 25245 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik.

2005/9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik.

08.01.2005 Tarih ve 25694 Sayılı Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik.

19.04.2005 Tarih ve 25791 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Amirliği Yönetmeliği ile Belediyelere görev yükleyen diğer mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Günlük Yaşam, Huzur-Sûkun ve Temizlik İle İlgili Hükümler

 

MADDE-5          Aşağıdaki durum ve fiiller yasaktır.

5.1.   Halkın huzur ve sükûnunu bozacak, fiil ve davranışlarda bulunmak.

5.2.   Binalarda ve çevrede hafta içi sabah 08.30' dan önce akşam 20.00' dan sonra, hafta sonu ise sabah 10.00' dan önce akşam 22.00' dan sonra sessizliği bozacak ve başkalarının huzurunu bozacak şekilde gürültülü işler yapmak,

5.3.   Tatil günlerinde ise, cumartesi günü için hafta içi yaz ve kış saatlerinin uygulanması, Pazar günü dini ve milli bayram günlerinde ise ev içi tadilat çalışmaları da dahil olmak üzere çalışma yapmak.

Gürültüye duyarlı bölgelerde (okul, hastane vb.) çalışma yapmak Zabıta Amirliğinden alınacak özel izne bağlıdır.

5.4.   Şehir içerisinde ilgili birimlerden izin almadan çevreyi rahatsız edecek şekilde hurda ve atık malzeme depo etmek,

5.5.   Çöp konteyneri ve benzeri olmayan yerlerde belediyenin belirlemiş olduğu çöp toplama saatlerine riayet etmeyerek, gelişi güzel çöp çıkarmak,

5.6.   Yapılışları, görünümleri ve kokuları ile gelip geçenleri tiksindirecek, rahatsız edecek, çöp, sakatat, yaş deri ve saire gibi şeyleri açıkta taşımak, bunlardan çıkan katı yada sıvı atıkların yerlere dökülmesine sebep olmak,

5.7.   Belediyece tayin edilmiş olanlar dışında umumi çeşmelerden motorlu ve motorsuz araçlarla veya hortumla inşaatına, evine su almak, çeşmenin etrafını kirletmek ve devamlı işgal etmek, bu yerlerde her çeşit eşya taşıt aracı ve hayvan yıkamak,

5.8.   Parklarda, cadde ve sokaklarda, yaya kaldırımlarında, açık ateş, mangal, semaver yakmak ve alkollü içki içmek, bahçelerde gazel yakmak

5.9.   Belediyece yasaklanmış yerlerde top oynamak, oyun ve spor aletleri çalıştırmak ve bırakmak,

5.10.        Çöp konteynerlerindeki çöpleri karıştırmak etrafa dağıtmak, görüntü, gürültü ve çevre kirliliğine sebebiyet vermek

5.11.        Havalı silah yada benzeri aletler ile umuma açık yerlerde atış talimi yapmak, yada yaptırmak,

5.12.        Şehrin yerleşim yerleri ve Belediyece yasaklanan alanları dahilinde bulunan ev ve apartmanların herhangi bir yerinde ve bahçelerinde kümes hayvanlarının beslenmesine mahsus yerler yapmak, yada bulundurmak,

5.13.        Konut alanlarının bulunduğu yerlerde Pazar günleri yapılacak her türlü tamirat, tadilat, inşai faaliyet ve benzeri işleri sabah saat 10.00’dan önce, akşam saat 20.00'den sonra yapmak yasaktır. Belediyeden izin alınması halinde anılan saatler dışında da yapılabilir.

5.14.        Apartmanda oturanların ve muhit sakinlerinin huzur ve istirahatını bozacak şekilde hareket etmek ve davranmak bağırmak, nara atmak, şarkı söylemek, müzik aleti, radyo, teyp, tv. vb. şeyleri yüksek sesle çalarak çevreye rahatsızlık vermek, darbeli elektrikli aletler kullanmak, ev içerisinde kullanılan mekanik spor aletleri ile mesken sakinlerine rahatsızlık vermek.        

5.15.        Her türlü yıkımlarda, etrafı rahatsız edici toz ve toprakların etrafa yayılmasına mani olacak tedbir almamak,

5.16.        Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkayacak veya fena koku saçan maddeler atmak ve dökmek, kanalizasyon ve kanal temizliği için ruhsatsız baca açmak, kanal veya kanal bağlantısı yapmak,

5.17.        Etrafı kirletecek veya fena koku saçacak deri, gübre, paçavra ve saire sermek, dökmek ve kurutmak,

5.18.        Binaların, abidelerin, yer altı ve yer üstü geçitlerinin camilerin ve her türlü ibadet yerlerinin yüzlerini, duvarlarını, cadde ve sokaklarla yaya kaldırımlarını tebeşir, yağlı boya, katran, ve saire ile karalamak, yakmak, şekil çizmek ve kirletmek,

5.19.        İlçemiz sınırları içerisinde beton mikserlerinin fazla beton yüklemesi sonucu cadde ve sokakları tahrip etmesi ve çevreye kirlilik vermesi.

5.20.        Bina cephelerindeki kapı, pencere v.b yerleri su ile 22.00 - 24.00 veya 06.00 – 07.00 saatleri dışında yıkamak, bina önünden gelip geçen insanların üstlerini kirletmek ve işyerlerinin temizlenmesiyle oluşan atık suları yaya kaldırımlarına akıtmak.

5.21.        Tehlike arz eden ve çevre kirliliğine neden olan ağaçları, belediyenin ihtarına rağmen kesmemek.

5.22.        İlçemiz sınırları içerisinde  hayvan gübresi taşırken yolları ve çevreyi kirletmek.

5.23.        İlçemiz sınırları ana arter yollarından (Ekrem Erdem Bulvarı, Sivas Caddesi, Erzincan ve Ordu Caddeleri) saman ve hayvan gübresi taşımak ve yollara dökerek çevreyi kirletmek.

5.24.        Kirli, yağlı ve pis kıyafetle ve ellerinde gelip geçenleri ve etrafını kirletecek, lekeleyecek, iğrendirecek malzeme, eşya ve saire ile kalabalık arasına girerek halkı rahatsız etmek,

5.25.        Çeşme, sebil ve havuzları kirletmek, öteberi atmak, buralarda eşya ve hayvan yıkamak, sulamak.

5.26.        Binek ve koşum gayesiyle kullanılan hayvanları şehir içerisinde dolaştırmak ve kullanmak.

5.27.        Yollara paspas atmak,

5.28.        İş yerlerinde çöp konmaya uygun çöp kabı bulundurmamak,

5.28.1.         Çöp gereçleri şunlardır:

5.28.1.1.                      File, bez torba, kese kağıdı  

5.28.1.2.                      Doğada % 100 yok olma niteliğine sahip biyobozunur torba

5.28.1.3.                      Çöp kovası

5.28.1.4.                      Çöp bidonu

 

5.29.        Cadde ve kaldırımlar üzerinde Belediyeden izin almadan araç yıkamak,

5.30.        Çöp ve süprüntü ile ilgisi olmayan bilumum atıklar, çöp ve süprüntü kavramı içine girmeyen malzeme ve imalat atıklarını, her kişi ve müessese kendi imkanları ile temizleyip toplamaya ve belediyeye ait çöp imha sahalarına taşımaya mecburdur,

5.31.        Belediyelerce belirlenen çöp kaplarına çöp kapsamına girmeyen maddeleri koymak,

5.31.1.  Çöp ve süprüntü kapsamına girmeyen maddeler:

5.31.1.1.                        Her türlü inşaat artıkları, taş, tuğla, molozlar çimento, kireç , kereste, demir malzeme ve artıkları

5.31.1.2.                        Evlerden çıkacak kereste ve odun parçaları, eski ev eşyaları,

5.31.1.3.                        Bilumum imalathane ve fabrika artıkları,

5.31.1.4.                        Tamir edilen yol artıkları, yol çamur ve molozları.

5.31.1.5.                        Budanan, kesilen ve kırılan ağaçlar, ağaç dalları, park, bahçe, sebze ve meyve   bahçesi atıkları, kalorifer, kül ve cürufları,

5.31.1.6.                        Atık pil ve akümülatörler

5.31.1.7.                         

5.31.2.  Çöp ve süprüntü kapsamına giren maddeler:

5.31.2.1.                         Mutfak ve yemek artıkları, odun külleri,

5.31.2.2.                         Bilumum konserve yağ tenekeleri, ilaç kutu ve şişeleri, cam parçaları, plastik kutu, kova, küçük bidon ve saire,

5.31.2.3.                         Elektrik süpürgesi artıkları, süpürge artık ve süprüntüleri her türlü kağıt, mukavva kutu ve parçalar, caddenin ve yolların kardan temizletilmesi,

5.31.2.4.                          Ev dikiş artıkları, paçavra ve bezler,

5.31.2.5.                         Ağaç yaprakları, yol ve caddelere pisleyen hayvan pislikleri,