İmar Tadilatları ile ilgili olarak gerekli pafta ve bilgilerin Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden öğrenilmesi hususunda;

T.C
 SUŞEHRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI

T.C
 SUŞEHRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ 

 

03.06.2021

 

 KARAR NUMARASI

 

   87

 

 Belediye

 Meclisini Teşkil Edenlerin

 Adı ve Soyadı

 BELEDİYE  MECLİS BAŞKANI       : Fazlı YÜKSEL

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER : Yusuf ÖZSOY Çınar OLGUN, Nazif KARKIN,Rıza EROL, Salih GÜLEÇ, Sema Gönül ÇEVİK, Abdullah GÜNGÖR , İdris ÇINAR, Hüseyin ÖZER, Mehmet KORKMAZ.Hüseyin Tayfun KIRCA

TOPLANTIYA KATILMAYAN ÜYELER :  İdris ÇINAR, Mehmet KORKMAZ

 

 

GÜNDEM :

             10. İmar Komisyon raporlarının görüşülmesi.

 

 

KARAR NO : 87

 

            Gündemin 10. maddesi olan, İmar Komisyon raporlarının görüşülmesine geçildi.

 

SUŞEHRİ BELEDİYE MECLİSİ
İMAR KOMİSYONU RAPORU

 

Rapor Tarihi    :  02.06.2021

Toplantı Yeri  : Suşehri Belediyesi İmar Komisyon Odası

Konu               : Kemalpaşa Mah. 293 Ada Yol Değişikliği

 

   Suşehri Belediye Meclisi’nin 01.06.2021 tarihli oturumunda görüşülen, İmar Komisyonuna havale edilen, İmar Planı H 40.d.07.b.4.c. ve  H 40.d.07.c.1.b. paftalarının 422.900 – 423.200 yatay ve 4.448.600 – 4.448.900 dikey koordinat değerleri arasında kalan bölgesinde bulunan ve tapunun Kemalpaşa Mahallesi, 293 ada, 1, 12, 13 ve 14 numaralı parselleri Ayrık Nizam 5 kat yapılanma koşullu konut adası içinde kalmakta olup, parsellerin kuzeyinden geçmekte olan 12 metre genişliğindeki araç yolu nedeniyle parsellerin bir bölümü kuzeydeki konut adası içinde kaldığından yapılacak İmar Uygulamalarında parsel sahiplerinin mağduriyetleri ortaya çıkmaktadır. Mülkiyet sahipleri tarafından Suşehri Belediye Başkanlığına yapılan başvuruda 12 metre genişliğindeki araç yolunun mülkiyet sınırları dikkate alınarak yeniden planlanması amacıyla İmar Planı Değişikliği yapılması talep edilmiştir. Suşehri Belediye Başkanlığı tarafından konu incelenmiş ve 12 metre genişliğindeki araç yolunun yeniden düzenlenerek bölgede yeniden bir planlama yapılması amacıyla İmar Planı Değişikliği yapılması talebi kabul edilmiş ve plan değişikliği yapılarak Belediye Başkanlığına sunulması yönünde karar alınmıştır. Alınan bu karar sonrasında tarafımızdan zeminde ve İmar Planı paftası üzerinde gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılmış ve rapor ekinde sunulan İmar Planı Değişikliği önerisi hazırlanmıştır.

            Mevcut İmar Planında Ayrık Nizam 5 kat yapılanma koşullu konut adası olarak planlanmış olan bölgedeki konut adaları 12 metre genişliğindeki araç yolu ile ayrılmış ve bu konut alanlarının cephe aldığı bu yol bölgede bulunan 20 ve 24 metre genişliğindeki araç yollarını birbirine bağlayacak şekilde düzenlenmiştir, bu nedenle de yolun kaldırılması mümkün olmadığından yol; kadastro mülkiyet sınırlarına uygun olacak şekilde yeniden düzenlenmiş ve böylelikle de plan değişikliği talep edilen 293 ada 1, 12, 13 ve 14 numaralı parsel maliklerinin mağduriyetleri ortadan kaldırılmıştır. İmar Planı Değişikliği yapılarak yeniden düzenlenen konut alanlarının toplam alan büyüklükleri değiştirilmemiş, sadece konut adalarının m2’leri değiştirilmiştir. 12 metrelik araç yolunun kuzeye kaydırılması nedeniyle güneyde bulunan konut adasının büyüklüğü artırılmış, kuzeydeki konut adasının büyüklüğü ise azaltılmıştır.

 

Yapılan plan değişikliği bölgede bulunan fonksiyon alanlarının sınırlarının değiştirilmesine ve 12 metre genişliğindeki araç yolunun yeniden planlanmasına neden olduğundan sadece Uygulama İmar Planı paftasında değişiklik yapılmamış, Nazım İmar Planı paftası ( H 40.d.07.c. paftası ) üzerinde de değişiklik yapılarak planlar arasında bütünlük sağlanmıştır.

            İmar Planı değişikliği yapılan bölgede bulunan diğer yapı adalarının fonksiyonlarında ve yapılanma koşullarında ise herhangi bir değişiklik yapılmamış, mevcut durumları olduğu gibi korunmuştur. Plan değişikliği üzerinde belirtilmeyen bütün hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri ile Suşehri Belediyesi Uygulama İmar Planı, Plan Notları geçerli olacaktır.

 

Tarafımızdan yukarıdaki gerekçeler bağlamında ve yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak Kemalpaşa Mahallesi, 293 ada, 1, 12, 13 ve 14 numaralı parseller ile çevresinde bulunan parseller üzerinde hazırlanmış olan İmar Planı değişikliği önerisi 3194 sayılı İmar Kanununun 8 / b maddesine göre incelenip onaylanmasına komisyonumuzca oy birliği ile karar verildi denilen komisyon raporu hazırlandığı şekilde meclise sunuldu.

 

Mecliste yapılan işaretli oylama sonucu,

Meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fazlı YÜKSEL                                  Salih GÜLEÇ                       Sema Gönül ÇEVİK

       Bld.Bşk.ve  Meclis Başkanı                        Katip Üye                                 Katip Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C
 SUŞEHRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ 

 

03.06.2021

 

 KARAR NUMARASI

 

   88

 

 Belediye

 Meclisini Teşkil Edenlerin

 Adı ve Soyadı

 BELEDİYE  MECLİS BAŞKANI       : Fazlı YÜKSEL

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER : Yusuf ÖZSOY Çınar OLGUN, Nazif KARKIN,Rıza EROL, Salih GÜLEÇ, Sema Gönül ÇEVİK, Abdullah GÜNGÖR , İdris ÇINAR, Hüseyin ÖZER, Mehmet KORKMAZ.Hüseyin Tayfun KIRCA

TOPLANTIYA KATILMAYAN ÜYELER :  İdris ÇINAR, Mehmet KORKMAZ

 

 

GÜNDEM :

            10. İmar Komisyon raporlarının görüşülmesi.

 

 

KARAR NO : 88

 

          Gündemin 10. maddesi olan ,İmar Komisyon raporlarının görüşülmesine geçildi.

 

SUŞEHRİ BELEDİYE MECLİSİ
İMAR KOMİSYONU RAPORU

 

Rapor Tarihi    :  02.06.2021

Toplantı Yeri  : Suşehri Belediyesi İmar Komisyon Odası

Konu               : Trafo Alanı

 

   Suşehri Belediye Meclisi’nin 01.06.2021 tarihli oturumunda görüşülen, İmar Komisyonuna havale edilen, Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü, Yatırım Direktörlüğünün 14.04.2021 tarih ve 10.332 ve 10.333 sayılı yazılarında Suşehri ilçesinin artan konut ve işyeri elektrik aboneliğinin gereksinimi olan elektrik dağıtım hizmetleri için yeni trafo alanları belirlenmiş olduğu belirtilmiş ve bu trafo alanlarının İmar Planına işlenmesi amacıyla İmar Planı Değişiklikleri yapılması istenmiştir. Konu Suşehri Belediye Başkanlığı tarafından değerlendirilmiş ve trafo alanları için belirlenmiş olan yerlerin İmar Planı Değişikliği yapılarak trafo alanına dönüştürülmesi yönünde karar alınmıştır. Alınan bu karar sonrasında tarafımızdan zeminde ve İmar Planı paftaları üzerinde gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılmış ve rapor ekinde sunulan İmar Planı değişikliği dosyaları hazırlanmıştır. İmar Planı Değişikliği yapılması istenilen bölgeler aşağıda açıklanmıştır.

 

1.    İmar Planı H 40.D.07.C.3.B. paftasının 423.100 – 423.200 yatay ve 4.447.800 – 4.448.000 dikey koordinat değerleri arasında kalan bölgesinde bulunan ve tapunun Karşıyaka Mahallesi 336 ada, 15 parselde bulunan Resmi Kurum Alanının kuzeybatı köşesinde 32 m2 büyüklüğünde trafo alanı düzenlenmiş ve trafo alanı imar planı paftası üzerinde de gösterilmiştir. Resmi Kurum alanının yapı yaklaşma sınırları trafo alanı dikkate alınarak yeniden düzenlenmiş ve trafo alanına yakın yapı yapılması önlenmiştir. Plan değişikliği yapılan Resmi Kurum alanının diğer bölgelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamış, mevcut İmar Planındaki durumu olduğu gibi korunmuştur.

 

2.     İmar Planı H 40.D.07.C.1.C. paftasının 421.700 – 421.900 yatay ve 4.448.300 – 4.448.500 dikey koordinat değerleri arasında kalan bölgesinde bulunan ve tapunun Yalnızbağlar Mahallesi, 31 ada 61 numaralı parselde bulunan Pazar Alanının doğusundaki 7 metre genişliğindeki yaya yolu üzerinde 32 m2 büyüklüğünde trafo alanı düzenlenmiş ve bu trafo alanı Pazar alanına bitişik olacak şekilde planlanmıştır. Trafo alanının düzenlenmesi sonrasında yaya yolunun doğu cephesi de kadastro mülkiyet sınırları dikkate alınarak yeniden planlanmış ve trafo alanı ile konut adası arasında minimum 5 metre mesafe bırakılması sağlanmıştır. Trafo alanına bitişik konumda bulunan Pazar alanında ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

 

Yukarıda koordinat değerleri ve pafta numaraları verilen bölgelerde planlanan trafo alanlarının 32 m2 büyüklüğünde olması ve bu büyüklükteki bir alanın Nazım İmar Planı paftasında gösterilemeyecek kadar küçük olması nedeniyle sadece Uygulama İmar Planı paftaları üzerinde plan değişikliği yapılmış, Nazım İmar Planı paftası üzerinde herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

 

            İmar Planı değişikliği yapılan bölgede bulunan diğer yapı adalarının yapılanma koşullarında, fonksiyonlarında ve bölgede bulunan diğer yaya ve araç yollarının genişliklerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmamış, mevcut durumları olduğu gibi korunmuştur. Plan değişikliği üzerinde belirtilmeyen bütün hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri ile Suşehri Belediyesi Uygulama İmar Planı, Plan Notları geçerli olacaktır.

Tarafımızdan yukarıdaki gerekçeler bağlamında ve yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak Karşıyaka Mahallesi 336 ada 15 parsel ile Yalnızbağlar Mahallesi, 31 ada 61 numaralı parsel üzerinde hazırlanmış olan Uygulama İmar Planı değişikliği Paftaları 3194 sayılı İmar Kanununun 8 / b maddesine göre incelenip onaylanması na komisyonumuzca oy birliği ile karar verildi denilen komisyon raporu hazırlandığı şekilde meclise sunuldu.

 

Mecliste yapılan işaretli oylama sonucu,

         Meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

                Fazlı YÜKSEL                                  Salih GÜLEÇ                       Sema Gönül ÇEVİK

       Bld.Bşk.ve  Meclis Başkanı                        Katip Üye                                 Katip Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C
 SUŞEHRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ 

 

03.06.2021

 

 KARAR NUMARASI

 

   89

 

 Belediye

 Meclisini Teşkil Edenlerin

 Adı ve Soyadı

 BELEDİYE  MECLİS BAŞKANI       : Fazlı YÜKSEL

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER : Yusuf ÖZSOY Çınar OLGUN, Nazif KARKIN,Rıza EROL, Salih GÜLEÇ, Sema Gönül ÇEVİK, Abdullah GÜNGÖR , İdris ÇINAR, Hüseyin ÖZER, Mehmet KORKMAZ.Hüseyin Tayfun KIRCA

TOPLANTIYA KATILMAYAN ÜYELER :  İdris ÇINAR, Mehmet KORKMAZ

 

 

GÜNDEM :

                      10. İmar Komisyon raporlarının görüşülmesi.

KARAR NO : 89

 

        Gündemin 10. maddesi olan ,İmar Komisyon raporlarının görüşülmesine geçildi.

 

 

 

SUŞEHRİ BELEDİYE MECLİSİ
İMAR KOMİSYONU RAPORU

 

Rapor Tarihi    :  02.06.2021

Toplantı Yeri  : Suşehri Belediyesi İmar Komisyon Odası

Konu               : Askerlik Şubesi Alanının Camii ve Kültürel Tesis Alanına Çevrilmesi

 

   Suşehri Belediye Meclisi’nin 01.06.2021 tarihli oturumunda görüşülen, İmar Komisyonuna havale edilen, İmar Planı, H 40.d.07.c.1.c. ve H 40.d.07.c.2.d paftalarının 422.200 – 422.400 yatay ve 4.448.000 – 4.448.200 dikey koordinat değerleri arasında kalan bölgesinde bulunan ve tapunun Tepeardı Mahallesi, 263 ada 2 parsel numaralı mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup, parsel üzerinde Askerlik Şubesi bulunması nedeniyle mevcut İmar Planında Askeri Alan olarak gösterilmiştir. Askerlik Şubesi alanının yeni yerine taşınması sonrasında parselin yeniden değerlendirilmesi gündeme gelmiş ve Suşehri Belediyesi tarafından Maliye Hazinesine yapılan başvuruda ilçe merkezinde bulunan ve 4.617 m2 büyüklüğünde olan mülkiyetin İbadet Tesisi ve Kültürel tesis yapılması amacıyla Suşehri Belediye Başkanlığına tahsis edilmesi talep edilmiştir. Yapılan bu talep T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 23.03.2021 tarihli 603208 sayılı yazısı ile değerlendirilmiş ve Cami Yapılması amacıyla parselin Suşehri Belediye Başkanlığına tah
  • Tarih: 2021-06-16